Tüzük

BİLİMLER AKADEMİSİ TÜZÜĞÜ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1. Derneğin Adı

MADDE 2. Derneğin Merkezi-

MADDE 3. Derneğin Amacı

 

MADDE 4. Derneğin Faaliyetleri

MADDE 5. Derneğin Kurucuları

 

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK

 

MADDE 6. Üye

MADDE 7. Üyelik Önkoşulu

MADDE 8. Asli Üyeler

MADDE 9. Onursal Üyeler

MADDE 10. Üyelikten Çıkma

 

MADDE 11. Üyelik Hakkını Kaybetme

MADDE 12. Üyelikten Çıkarılma

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DERNEĞİN ORGANLARI

 

MADDE 13. Teşkilat Yapısı

 

MADDE 14. Genel Merkez Organları

MADDE 15. Genel Kurul

MADDE 16. Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri

MADDE 17. Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri

MADDE 18. Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

 

MADDE 19. Başkanın Görev ve Yetkileri

MADDE 20. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

MADDE 21. Denetleme Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

MADDE 22. Onur Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

MADDE 23. Derneğin Gelirleri

 

MADDE 24. Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 25. Derneğin İç Denetim Şekli

MADDE 26. Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1. Derneğin Adı

İnternet üzerinde kurulu olan Sanal Derneğin adı “BİLİMLER AKADEMİSİ” dir.

 

MADDE 2. Derneğin Merkezi

 

Derneğin Genel Merkezi internet üzerinde "www.bilimlerakademisi.org" olup, bu tüzükte “Dernek” olarak anılacaktır.

 

MADDE 3. Derneğin Amacı

 

Derneğin amaçları

 1. ARGE çalışmaları ve araştırmalar yapmak, Projeler Gerçekleştirmek, Konferanslar ve seminerler düzenleyerek Bilime ve topluma hizmet etmek,
 1. Türkiye'de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliğini ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak,
 2. Gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek,
 1. Yeni uluslararası standartlar geliştirmek, Ülkemizdeki bilim ve araştırma standardlarının en üst uluslararası düzeyde tutulmasına çalışmak,
 1. Kamuoyuna ve yetkililere bilimdeki yeni teknolojik araştırma sonuçlarını aktarmak ve bilim-teknoloji ile ilgili proje ve problemler üzerine bilgi vermek,
 1. Akademik özgürlükleri; bilimsel araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yayınlama özgürlüğünü savunmak,
 1. Akademik sorumlulukları ve etiği; bilimsel araştırmaların yürütülmesinde ve yayınlanmasında, bilim insanlarının ders kitabı ve popüler yayınlar dahil her türlü yayınlarında ve kamuoyunun bilimle ilgili bilgilendirilmesinde, akademik dürüstlük ilkelerini tanımlamak, tanıtmak ve savunmaktır.

 

MADDE 4. Derneğin Faaliyetleri

Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için:

 

 1. ARGE çalışmaları ve araştırmalar yapar, Projeler Gerçekleştirir, Konferanslar ve seminerler düzenler, Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapar,
 2. Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamaya çalışır,
 1. Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilimciliği özendirmek için ödüller ihdas eder, mevzuat değişiklikleri önerileri hazırlar
 1. Madde 3’de belirtilen amaçların gerçekleşmesi ile ilgili bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, yarışmalar, yaz ve kış okulları düzenleme, burs verme, sergiler ve kitaplıklar açma, kitap, dergi ve bültenler yayınlama ve benzeri faaliyetleri yapar,
 1. Kamuoyuna ve yetkililere talep ve imkanlar çerçevesinde bilim ve teknoloji, bilim politikası ve eğitim ile ilgili araştırmaya dayanan raporlar sunar,

 

Uluslararası bilimsel kuruluşlarla ve ülkemizdeki ilgili kurumlarla Dernek amaçlarına, yasa ve yönetmeliklere uygun işbirlikleri geliştirir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

 

MADDE 6. Üye

 

Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulları yerine getirmek suretiyle “Bilimler Akademisi Üyesi” sıfatını kazanmış olan gerçek kişidir. Derneğin Asli ve Onursal olmak üzere, iki tür üyesi vardır.

 

MADDE 7. Üyelik Önkoşulu

 

Derneğe üye olabilmek için, Tüzüğün 29. maddesindeki özel hüküm saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe e-posta ile yazılı olarak davet edilmiş olmak gerekir. Bu daveti alanlar kabul ettikleri takdirde, Derneğin Akademik Liyakat Bildirgesini imzalayarak, Yönetim Kuruluna e-posta ile yazılı olarak başvururlar. Yönetim Kurulu otuz gün içerisinde üyeliği karara bağlar ve bir üyelik beratı ile yazılı olarak yeni üyeye bildirir.

 

MADDE 8. Asli Üyeler

 

 1. Asli üye, Derneğin akademik mükemmeliyet kriterlerine uyduğu belirlenerek üyeliğe davet edilen, Dernek amaçlarını benimseyen gerçek kişidir. Asli üye olabilmek için, bir asli üye tarafından yazılı olarak önerilmek, diğer iki asli üye tarafından da yazılı olarak desteklenmek ve Genel Kurulun uygun görüşüyle, Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmek gerekir. Yönetim Kurulu, yeni üyelik için asli üyeler tarafından yapılan önerileri en çok iki yıl içinde üyeliğe davet veya isteğin reddi şeklinde sonuçlandırıp, öneren asli üyelere sonucu yazı veya e-posta ile bildirmek zorundadır.
 1. Derneğin Asli üyeleri bilime özgün ve seçkin katkılar yapmış ve bilim dünyasında saygınlık kazanmış bilim insanları arasından seçilir. Bir adayın aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığının tespiti için Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olan seçim süreci bir

Yönerge ile belirlenir. Bu süreçte akademik mükemmeliyet esastır.

 

 1. Üyeliği reddedilen adaylar Yönetim Kurulu tarafından toplam yedi yıl boyunca değerlendirmede tutulur. Bu yedi yıl içerisinde seçilemeyen adaylar üç yıllık bir bekleme süresi sonunda yeniden Asli üyeliğe aday gösterilebilir.

 

 1. T.C. vatandaşı olmayanların Derneğin Asli üyesi olabilmesi için, T.C. vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olmaları gerekir.

 

MADDE 9. Onursal Üyeler

Onursal   üyeler,    Derneğe   maddî-manevî   yardımda    bulunan   ve   Dernek     amaçları doğrultusunda üstün çaba gösterenler arasından, üç asli üyenin ortak yazılı teklifi, Genel Kurulun uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun kabulü ile seçilip üyeliğe davet edilen, yasa ve Tüzük hükümlerine uymak kaydıyla Derneğe alınan üyelerdir. Oy kullanma hakları yoktur ve aidat ödemezler. Onursal üyeler arasında Tüzel Kişiler ve T.C. vatandaşı olmayanlar   da   yer   alabilir.    Tüzel   Kişiler   Dernek   ile   ilişkilerinde    kendi   Yönetim Kurullarınca seçilecek birer kişi tarafından temsil edilirler.

 

 

MADDE 10. Üyelikten Çıkma

Her üye önceden Dernek Başkanlığı’na yazılı veya e-posta yolu ile bildirmek koşuluyla üyelikten istifa ederek ayrılabilir.

 

MADDE 11. Üyelik Hakkını Kaybetme

 

Bilimsel katkıda bulunmayan üyeler, akademik etkinliklere mazeretsiz katılmayan üyeler üyelik hakkını kaybederler.

 

MADDE 12. Üyelikten Çıkarılma

 

Dernek amaçlarına ve Derneğin Akademik Liyakat, Özgürlük ve Dürüstlük Bildirgesine aykırı tavrı saptanan üye, Onur Kurulunun önerisi, Genel Kurulun uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılır. Bir üyenin Onur Kuruluna sevki için Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı, veya en az üç üyenin birlikte başvurması gerekir. Yönetim Kurulu kararının kaldırılması için üye, Genel Kurula Yönetim Kurulu aracılığıyla başvurabilir. Kararın kalkması için toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu sağlanmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

 

MADDE 13. Teşkilat Yapısı

 

Derneğin Teşkilatı Genel Merkez olmak üzere tek kademelidir. Şubesi yoktur. Dernek gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açabilir.

 

MADDE 14. Genel Merkez Organları

Derneğin organları şunlardır:

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Genel Kurul
 3. Yönetim Kurulu
 4. Denetleme Kurulu
 5. Onur Kurulu

MADDE 15. Mütevelli Heyeti

 

 1. Kuruluşu: Derneğin yönetim ve temsilinde en yetkili ve üst organ mütevelli heyetidir. Mütevelli Heyeti Derneğin kuruluşunda görev alan kişilerden oluşur ve dernek asli üyelerinden teşekkül eder. Mütevelli Heyeti Genel Kurulda alınan kararları veto etme hakkına sahiptir.  Olağanüstü Mütevelli Heyetil toplantısı ise, Mütevelli asli üylerden birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Mütevelli Heyeti Dernek Başkanı ile Derneğin diğer organlarını seçer. Mütevelli Heyeti Derneğin feshine, tasfiyesine veya başka bir tüzel kişi ile birleştirilmesine karar verir. Derneği idari, mali ve hukuki bakımdan yükümlülük altına sokacak, feragat, sulh ibra ve tahkim gibi konular dahil bilcümle anlaşma ve işlemleri yapar,
 2. Toplantı Yeri: Kurul farklı bir yer kararlaştırmamışsa Kurul toplantıları sanal ortamda yapılır.

MADDE 15. Genel Kurul

 

 1. Kuruluşu: Genel Kurul, dernek asli üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurulda oy kullanabilmek için asli üyelerin aidatlarını tam olarak ödemiş olmaları gerekir. Onursal üyeler Genel Kurulu izleyebilir fakat oy kullanamazlar. Genel Kurul her yıl Haziran ayına kadar mali ve idari işleri görüşmek üzere, üç yılda bir de süreleri dolan Başkan ve organların seçimi için olağan toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya asli üye toplamının beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Olağanüstü toplantı bu konudaki talebin yapıldığı tarihi takip eden bir ay içinde yapılır.
 2. Çağrı Usulü: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma ve oy verme hakkı bulunan kişilerin listesini düzenleyerek bunları davet eder. Genel Kurula davet; en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle mektup veya elektronik ileti vasıtasıyla yapılır. Üyelere gönderilecek davet mektuplarına veya elektronik iletilere Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları ile bütçe kesin hesapları ve gelecek yılın bütçe projesi eklenir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.
 1. Toplantı Yeri: Yönetim Kurulu farklı bir yer kararlaştırmamışsa Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu adreste yapılır.
 1. Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 1. Genel Kurulun Toplantı Usulü: Genel Kurul toplantıları, duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Divan Başkanı ve bir başkan vekili, iki sekreter ve üç oy sayım memuru seçilir. Toplantının yönetimi, Divan Başkanına aittir. Sekreterler, toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanıyla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, Yönetim Kuruluna verilir.
 1. Genel Kurulda Görüşülecek Konular: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 16. Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri Aşağıdaki hususlar, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. Değişikliği teklif edilen Dernek Tüzüğünü ve yönergeleri müzakere ve kabul etmek,
 2. Asli üyeliğe davet edilecek kişileri belirlemek,
 3. Üyelikten çıkarılmış olan kişilerin itirazlarını görüşmek,
 4. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, uygun görüldüğünde Yönetim Kurulunu aklamak,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan kesin hesap, bilanço ve tahmini bütçeyi görüşüp incelemek, uygun görüldüğünde aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması ya da ayrılması konularında karar vermek,
 8. Mevzuatta ve bu tüzüğün diğer maddelerinde Genel Kurula verilen başka görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 17. Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri

 

Her asli üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Dernek Genel Kurul kararları yasa ve yönetmeliklerde ve bu tüzükte aksine hüküm olmadığı durumlarda salt çoğunlukla alınır. Seçimler kapalı oy, açık tasnif kuralına göre yapılır. Diğer kararlar için açık oy kullanılır. En az on kişinin isteğiyle bu kararlar için de kapalı oylama yapılabilir.

 

MADDE 18. Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

 

Yönetim Kurulu, Başkan dahil dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Başkan, asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin Dernek Asli üyeleri olması gerekir. Başkan ve Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri Genel Kurulca gizli oyla, 3 yıl için seçilir. Dernek Başkanlığına talip olan Asli üyeler, adaylıklarını ve programlarını Mütevelli Heyetinin yapılacağı günden en az onbeş gün önce diğer Asli üyelere bildirir. Başkan, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer organların seçimi Genel Kurulun ayni oturumunda yapılır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, kendi aralarından birini Dernek Saymanı seçerler. Yönetim Kurulu, Başkan dahil asıl üyelerin en az dördü ile toplanır. Gündeminin gerektirdiği durumlarda görüşlerine başvurulmak üzere Başkan onursal üyeler ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan asli üyeleri de Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir. Kararlar, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

 1. Dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek,
 1. Bu faaliyet için gerekli çalışma kurulları oluşturarak çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek,
 1. Dernek etkinlikleri için gerekli tüm Yönergeleri ve Bildirgeleri hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,
 2. Kamuoyuna yapılacak duyuruları hazırlamak ve kamuoyu ile ilişkileri yürütmek,

 

MADDE 21.&