Jüri Değerlendirmesi

Ön değerlendirmeyi geçen projeler; Kurum dışından girişimci olarak çalışmış ve/veya girişimcilik alanında deneyimli ve/veya girişimcilerle yakın çalışması bulunan jürilere değerlendirilmek üzere gönderilir.

Puanlama ölçütleri:
Projeler Çarşısı'na gönderilen projeler, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak 5 başlığın her biri için 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Yenilik (%25):

Önemli faydalar yaratma, problem çözme, kritik ve acil bir sorunu veya ihtiyacı ortadan kaldırma potansiyeli, mevcut ürün, hizmet veya teknolojiye benzer mevcut ürün, hizmet veya teknolojiden farklılaştırılarak puanlanır.

Proje sunulan projedeki hizmet veya teknolojinin mevcut benzerlerinden farklı olması;

Sunulan Projede önerilen ürün, hizmet veya teknolojinin mevcut emsallerinden farklı olup olmadığına, önemli faydalar sağlamasına, sorunları çözmesine, kritik ve acil bir sorunu veya ihtiyacı ortadan kaldırma potansiyeline göre puanlanır.

Ticarileştirme Potansiyeli (%30):

Ticarileşme potansiyeli başlığında;

* Projenin gerçekleştirilme kolaylığı (gerekli insan kaynağı, ekipman, finansman, altyapı, üretim süreci, karmaşıklık),

* Mevcut teknolojik durumu ile ilave Ar-Ge ve benzeri geliştirme faaliyetleri ve harcamaları.

* Nihai ürünlerin üretilmesi için belirsizlik ve risklerin olmaması,

* Mevcut teknoloji ve ekipmanlarla üretilebilmesi, ek teknoloji geliştirmesi, Ar-Ge ve “ortak inovasyon” gerektirmemesi,

* Ölçeklenebilirlik: Proje çıktısının rasyonel düzeyde üretilebilmesi, ürünün kazanılabileceği kalite ve büyüklükte (yeterli sayıda kişiye hizmet verilebiliyor olması),

* Proje çıktısı bir hizmet ürünü ise satılabilir ve sunulabilir,

* Projenin çıktısı, ürünün lojistik zorluklarının durumudur,

* Üretim için büyük yatırım gerektirmez,

* Kritik izin ve lisansların ve siyasi risklerin olmaması,

* Üçüncü şahısların 'veya kurumların' fikri mülkiyetinin (patent, marka) yayınlanmasında ihtilafa düşmek veya lisans vermek zor değildir;

* Proje çıktısı vücuda getirildiğinde, ürünün ticarileşmesini ve piyasada tutunmasını engelleyebilecek güçlü özel sektör rakipleri veya lobi grupları bulunmamaktadır.

 

Pazar Potansiyeli (%30)

Pazar potansiyeli başlığında;

* İlgili sektördeki mevcut pazarın büyüklüğü,

* Ürünün mevcut pazarda satılabileceği kütlenin büyüklüğü,

* Ürünün satılabileceği kitlede hedeflediği pazarın büyüklüğü
puanlamada dikkate alınacaktır.

 

Sosyal ve Çevresel Faydalar (%5)

Sosyal ve çevresel faydalar başlığı altında

* Projenin sosyal faydaları, kamu vicdanına dokunan yönleri, sosyal yardımlaşma, dayanışma ve entegrasyonun teşvik edilmesi, dezavantajlı grupların gözetilmesi, cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi vb.

* Çevresel sürdürülebilirlik: Düşük kaynak kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik, düşük karbon emisyonları ve varsa atıklar
Değerlendirilir.

Takım (%10)

Bu başlıkta takım yetkinlikleri ve becerileri puanlanır.

Çıkar çatışması
Jüri üyeleri, atanan projelerle çıkar çatışması olduğunda sistem üzerinden çıkar çatışması nedeniyle projeyi geri gönderir. Bu durumda proje başka bir jüriye atanır.

Son Puanlama
Her proje en az iki jüri üyesi tarafından değerlendirilir ve jüri üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak final proje puanı hesaplanır. Jüri üyeleri arasında 15 puandan fazla fark varsa, aynı proje üçüncü bir jüri üyesi tarafından değerlendirilir ve üç değerlendirme puanına yakın iki puanın aritmetik ortalaması final proje puanı olarak belirlenir.

Bir girişimci, birden fazla proje ile Projeler Çarşısı'na katılabilir.